VEDTÆGT

FORENINGEN AF UDLÆNDINGERETSADVOKATER , F.A.U.

Vedtægt som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17. januar 2003:

 • § 1 Foreningens navn er FORENINGEN AF UDLÆNDINGERETSADVOKATER i Danmark, F.A.U. Foreningens værneting er værneting for den til enhver tid siddende formands hjemadresse.
 • § 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser inden for udlændingerettens område.
 • § 3 Som medlemmer kan optages advokater og advokatfuldmægtige med interesse for udlændingeret. Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem. Medlemmet er pligtig at betale det fulde kontingent i udmeldelsesåret.
 • § 4 Kontingentet godkendes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Det godkendte kontingent kan opkræves for det regnskabsår, hvori det godkendes. Kontingentrestance udover forfaldsåret kan medføre sletning som medlem af foreningen. Såfremt et medlem herefter på ny ønsker optagelse i foreningen, skal alle kontingentrestancer indbetales.
 • § 5 Ethvert medlem som direkte eller indirekte skader foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Den ekskluderede kan dog få sin sag behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt anmodning herom fremsættes til bestyrelsen indenfor de nedenfor nævnte frister.
 • § 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstitueres med formand, næstformand, kasserer samt 2 medlemmer. Et af de fem medlemmer kan eventuelt konstitueres som sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, dog således at der afgår på skift 2 henholdsvis 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og indgår de nødvendige aftaler om sekretariatsbistand. Bestyrelsen kan nedsætte ethvert for formålet og driften nødvendigt udvalg. Bestyrelsen afholder møde regelmæssigt på formandens foranledning, eller såfremt mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og når det er dokumenteret, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødets afholdelse. Er et møde i foreningens bestyrelse ikke beslutningsdygtigt, indkaldes til nyt bestyrelsesmøde skriftligt med 8 dages varsel. Det således indkaldte bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen.
 • § 7 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører de efter formålsparagraffen nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer mv. Foreningen tegnes af formanden alene eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
 • § 8 Foreningens årlige generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af meddelelse til medlemmerne. Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er:
 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Formandens beretning
 • 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • 4. Indkomne forslag
 • 5. Godkendelse af kontingent
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • 7. Valg af suppleanter
 • 8. Valg af revisor
 • 9. Eventuelt
 • Skriftlig afstemning foretages blot et medlem begærer det. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.
 • § 9 Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes så ofte mindst l/4 af medlemmerne kræver det, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Begæring herom fremsendes til formanden, som er pligtig at indkalde senest 14 dage efter modtagelsen med den i § 8 nævnte frist og indkaldelsesmåde. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
 • § 10 Valg af et ikke-tilstedeværende medlem til bestyrelsen eller til udvalg kan foretages, når vedkommende har afgivet skriftligt tilsagn. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. Forslag i henhold til dagsordenen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget. Forslag om vedtægtsændring skal behandles på en generalforsamling og kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
 • § 11 Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni, idet første regnskabsår dog kun løber fra stiftelsen indtil 30. juni 2003. Regnskabet revideres af en revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen, og som vælges på generalforsamlingen.
 • § 12 Beslutning om opløsning af foreningen kan ske, såfremt tre fjerdedele af de fremmødte stemmer herfor i to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning skal der træffes beslutning på generalforsamlingen om benyttelse af foreningens eventuelle formue.